Nepotizam muči javne institucije

Znanje i obrazovanje nisu dovoljni za pronalaženje posla u javnim ustanovama na Kosovu. Umesto toga, politička pripadnost i porodične veze su prvi uslov za zapošljavanje u njima. Na primer, u Ministarstvu za ekonomski razvoj, postoje slučajevi koji dokazuje ovu tvrdnju.

"Koha Ditore" navodi da Leonita Shabani-Mullarama, bivši savetnik ministra za ekonomski razvoj, Besim Beqaj, i  potparolka ministarstva, vratili su se da rade kao državni službenici u istom ministarstvu. Shabani-Mullarama je deo političkog osoblja u svakom ministarstvu koje je Beqaj vodio u prošloj vladi. U početku je bio zaposlen u Ministarstvu europskih integracija, a zatim u Ministarstvu za ekonomski razvoj, i na kraju u Ministarstvu finansija. Bivši ministar finansija Beqaj nije izabran za ministra, a trenutno je zastupnik iz redova Demokratske stranke Kosova.

Shabani-Mullarama se prominje ranije na vodećoj poziciji u Ministarstvu za ekonomski razvoj, ali nezavisno nadzorno telo za civilne službe Kosova je došlo do zaključka da je "ona ne ispunjava kriterijume potrebne za to radno mesto, odnosno kriterijume radnog iskustva kao menadžer i uopste profesionalnog iskustva nakon stecanja diplome ". Sličnu ocenu u pogledu radnog iskustva takođe je isto tako data i drugom kandidatu za istu poziciju, Ilir Rame. Nakon ove procene, Ministarstvo za ekonomski razvoj je otkazalo ovaj konkurs.

Međutim, dva nedelje kasnije, MED otvara još jedno upražnjeno radno mesto sa koeficijentom 8. Za ovu pozicije dovoljno je samo imati nepotvrđenu fakultetsku diplomu i 3 godine radnog iskustva koje su obavezne. MEDu je bilo potrebna samo jedna nedelja za procenu zahteva i zapošljavanja bivše savetnice ministra, Leonita Shabani-Mullarama, obaveštenje koje je objavljeno na web stranici Ministarstva za ekonomski razvoj 1. Septembra, Ona nije počela da radi na toj poziciji, jer treba da sačeka zastaru žalbe koju su podneli ostali kandidati koji su konkurisali na ovu poziciju a nisu izabrani. 

Ministarstvo za ekonomski razvoj je takođe napravilo niz drugih povreda prava radnika pri zapošljavanju. Nezavisni nadzorni Odbor za državnu službu Kosova utvrdio je povrede u postupku odabira od strane Fitore Mataj kao šefa odeljenja za promociju i  razvoj projekata. Savet je zaključio da je MED uradio dvostruku povredu na ovom konkursu za zapošljavanje.. MED je izvorno otvorio vanjsku konkurenciju pre unutrašnje.

"Za rukovodeća mesta i viša rukovodeća mestima, prijem se vrši  kroz promociju postojećih državnih službenika. Ako nema kandidata od postojećih državnih službenika, prijem je otvoren za sve zainteresovane strane ", navodi se u članu 18. stava 3. Zakona o državnoj službi, koji je citiran u odluci nezavisnog nadzornog tela.

Savet je takođe utvrdio da je MED pogrešno procenio radno iskustvo kao jedan od kriterijuma konkursa. Utvrđeno je da ni osoba koja je preporučena za zapošljavanje, a ni osoba koja je pozvana od Saveta nemaju dovoljno radno iskustvo kako je propisano za to radno mesto.

MED kaže da su oba konkursa otkazana od strane IOBCSK jer javni konkursi trebaju najpre biti interni, a zatim otvoreni za spoljno zapošljavanje.

Ministarstvo priznaje da ima problem u pronalaženju novih zaposlenika. "Od početka 2015. godine do sada MED je pokrenulo devet procedure za zapošljavanje, od kojih su četiri uspješno završili i odabrane kandidate imenovali na odgovarajuće pozicije u državnoj upravi ad-hoc Odbori za izbor (CSSC). Dve druge procedure zapošljavanja su završena i odabir kandidata je bio uspešan i javan; trenutno čekaju završetak žalbenog postupka ", navodi se u odgovoru ministarstvu.

Na web stranici Ministarstva saopštavaju još nekoliko drugih konkursa koji su uspešno završeni ili su otkazani. F. Restelica je jedan od radnika ovog Ministarstva. Ona se nalazi na poziciji "višeg referenta za elektroničku infrastrukturu". Novine "Koha Ditore" saznaju da još dvoje članova njene porodice trenutno rade u ministarstvu.

Takvo zapošljavanja kroz porodične i političke veze čini nemogućim za mnoge, kvalifikovane profesionalce da imaju priliku da doprinesu radu kosovskih institucija. Postoje mnogi slučajevi ljudi koji su studirali na svetski poznatim fakultetima, ali oni nisu uspeli da nađu posao u institucijama Kosova zbog nedostatka političkih ili porodicnih veza. Do nameštanje konkursa, kosovske institucije idu izvan zakona i koriste se slabostima sistema u svoju korist. Nažalost, čak i kada je zakon sprovođen 100% ispravno, bilo je slučajeva da nezavisno nadzorno telo za državnu upravu utvrdio povrede procedure, koje se pojavljuju u korist određenog kandidate.

Merita Berisha
Priština, Septembar 2015