Tri kategorije Kosovskih nastavnika rizikuju gubitak radnog mesta

Kosovski učitelji sa diplomama pedagogije Filozofskog fakulteta u Prištini ili sa drugih privatnih fakulteta ne-obrazovnog profila rizikuju da izgube zaposlenje. Ova kategorija nastavnika nije licencirana od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije (MEST). Zato što nisu opremljeni sa licencama postoji mogućnost da njihovi ugovori o zaposlenju kao profesora u obrazovnim ciklusima (primarnog ili sekundarnog obrazovanja) mogu biti obustavljeni / poništeni.

Zakon za pre-fakultetsko obrazovanje kroz administrativna uputstva MEST zahteva od opštinskih uprava za obrazovanja (MDE) da objave najavljena nova radna mesta i slične konkurse kako bi se ispunile potrebe za osobljem i zamenilo neodgovarajuće osoblje sa profesionalcima.

Međutim, u nedostatku stručnog osoblja za pojedine predmete (uglavnom prirodnih nauka), osobe sa diplomom iz sličnih polja su se zapošljavale; za primer, ko podučava matematiku može imati diplomu iz mehanike ili može biti neki drugi tip inžinjera, ili čak može imati neku drugu diplomu tehničkih nauka. To je bio slučaj hitnog rešenja, ali sada te osobe nedobijaju obavezne nastavne licence.

Nastavnici sa diplomama privatnih fakulteta takođe se suočavaju sa teškoćama. Njihovi poslovi su u opasnosti zbog Pravilnika za licenciranje učitelja iz (2010), u kojem se navodi da nastavnici bez licence izdate u skladu sa ovim uputstvima ne mogu koristiti svoju struku u javnim ili privatnim školama u zemlji.

Nastavnici su podneli žalbu MDEs i njihovim sindikatima.

Artan Mjekiqi iz Sindikata prosvete i kulture Kosova (UDCK) kaže da je sindikat je dobio mnoge pritužbe. Mjekiqi insistira da te učitelje ne treba ukloniti iz procesa obrazovanja; već umesto toga da Ministarstvo obrazovanja treba pronaći rešenje za njihovo raspoređivanje.

Predsednici opština ne poriču da je ovo osoblje u opasnosti da budu otpušteno, gde su primljeni nastavnici koji su prošli redovan konkurs, koji sprovodi upravni postupak koji je bio na snazi u vreme njihovog zapošljavanja, te da su popunjena radna mesta za koja nije bilo kvalifikovanog osoblje.

Kosovska akreditacijona agencija (KAA) smatra da je licenciranje u skladu sa akademskim standardima. Ferdije Zhushi-Etemi, predsednica Državnog saveta za kvalitet unutar (KAA), kaže da je osoble sa pedagoškom diplomom važan dodatak za osoblju u školama, ali oni ne mogu popuniti pozicije nastavnika. "Smatram da je prenos Odelenja za pedagogiju na fakultet obrazovanja obogatio ovaj univerzitet sa kvalifikovanim osobljem koje će doprineti kvalitetu nastave na tom fakultetu, ali i poboljšati kvalitet obuke studenata za nastavničku profesiju".

Ona kaže da je prenos katedre za pedagogiju na fakultet obrazovanja preporučivala godina. Zhushi-Etemialso kaže da je jedina institucija koja može "proizvoditi" nastavno osoblje fakultet, a ne privatne nastavne ustanove. Ona je nazvala odluku UPa i MESTa kojom se omogućuje prijava za upis pedagoške diplome od 2010 pogrešnom. Zhushi-Etemi naglašava da se diplome iz pedagogije mogu prihvatiti jedino u društvenim institucijama i ili socijalnih radnika u školama, ali ne i u nastavnom procesu, jer pedagoška diploma, prema njenim rečima, ne uključuje obuku u nastavnim veštinama.

Osman Buleshkaj, savetnik ministra (MEST) i predsednik Državnog saveta za Učiteljsko licenciranje, kaže da postoji više od 1.000 osoblja koji rade kao učitelji sa diplomom pedagoga. On dodaje da je Inspektorat za obrazovanje, u saradnji sa opštinskim odeljenjima za obrazovanja, zamoljen da prikupi podatke o svim nastavnicima, koji imaju ugovore o radu za nastavu, ali ne i licence kojima imaju pravo da podučavaju.

Buleshkaj isto tako potvrđuje da diplomac odseka za pedagogiju može biti zaposlen kao socijalni radnik ili profesionalno osoblje škola na Kosovu, ali ne kao učitelj.

On dodaje da je na osnovu administrativnih uputstvava za licenciranje nastavnika, MEST biti zadužen za izdavanje dozvola za nastavno osoblje u dve različite kategorije. "Prvo, za one pedagoge u nastavnom procesu koji su završili 3 godine studija na Pedagoškom fakultetu, MEST, u saradnji sa fakultetom u Prištini, će ponuditi napredan program 60 ECTS sa naglaskom na kursevima Albanskog jezika, matematike i nauke. Budući da će se za one pedagoge u nastavnom procesu koji su završili 4-godišnje studije pedagogije, koristiti napredniji program 30 ECTS ", kaže Buleshkaj.

Ali, MEST još nije naveo da li će ovi programi unapređenja započeti ove godine.

Buleshkaj ide dalje te dodaje da učitelji koji nisu obrazovnih profila koje predaju, a predavali su nastavne predmete zbog sličnosti tema sa njihovim nivoom obrazovanja će moći da dobiju Master diplomu na Fakultetu obrazovanja. I po uspešnom završetku programa dobiće svoje nastavne licence.

Sa obzirom da se odbija dobijanje licence učiteljima koji su diplomirali na privatnim fakultetima, odgovor je jednostavan - od 2009. godine, kada je osnovana agencija za akreditaciju Kosova  (AAK),  Zakon o visokom obrazovanju na Kosovu navodi da samo javni fakultet može da pripremiti nastavno osoblje. Čak i pošto je zakon izmenjen, ova odredba nije promenjena, jer je cilj da proces osposobljavanja nastavnog osoblja bude takav kakav jeste.

Ali, privatne institucije visokog obrazovanja kažu da su prava njihovih diplomaca kršena iako su privatni fakulteti licencirani i odobreni od samog ministarstva.

Kancelarija za odnose sa javnošću na College AAB navodi da su svesni i zabrinuti tretmanom osoba koje su završile privatne fakultete u različitim opštinama na Kosovu. "Osim što nisu licencirani, u nekim opštinama su počeli da raskidaju ili prekidaju ugovore sa diplomcima društvenih nauka koji rade u jaslicama ili u dečjim vrtićima, šta spada u kršenje zakona i administrativnih uputstava MEST.

Osim ovog slučaja, AAB izjavljuje da su diplomici Engleskog jezika diskriminirani, i pored nedostatka kvalifikovanog osoblja u tom području; AAB navodi da bi diplomirani profesori engleskog jezika trebala biti jednaki diplomiranim profesorima sa javnog Filološkog fakulteta.

Ostaje da se vidi kako će MEST nadalje upravljati ovakvim stanjem.

 

Anita Kadriu
Priština, Jun 2015