Seksualno uznemiravanje na radnom mestu na Kosovu

Unatoč brojnim zakonima i propisima koji postoje na Kosovu, područje polnog uznemiravanja ostaje nepokriveno. Prema tome, ne postoje institucionalni mehanizmi za borbu protiv tog fenomena. Štaviše, ni javne ustanove nisu razvile politike protiv polnog uznemiravanja na radnom mestu.

Kao rezultat toga, samo mali broj slučajeva je došao u fokus javnosti, iako se veruje da je ovaj fenomen široko rasprostranjen. Samo prošle godine bilo je nekih vesti u medijima u vezi seksualnog uznemiravanja u javnim institucijama, uključujući Fakultet u Prištini.

Ženska ranjivost se takođe potvrđuje i u službenim statistikama za državni posao koje pokazuju da žene obično drže niže pozicije u ovim službama, što ih čini inferiornim svojim muškim nadzornicima. Još jedan pokazatelj seksualnog uznemiravanja koje stavlja žene u nepovoljan položaj čak i pre nego što su zaposlene je oglašavanje slobodnih radnih mesta koja su diskriminišuća po pitanju pola.

Do danas, u ministarstvima ili u njihovim podređenim kancelarijama, nije bilo izveštaja o broju slučajeva seksualnog uznemiravanja na radnom mestu. Čini se da je metoda koja se bavi ovim problemom ograničena na postojanje nekih odredbi u zakonima, ali nema konkretnih koraka za rešavanje ovog problema. Bilo unutrašnjim propisima kojim se propisuju disciplinske mere u skladu sa zakonom ili čak politike koje bi spriječile seksualno uznemiravanje na poslu. Postoji jedino tišina. U međuvremenu podatci istraživanja dokazuje postojanje polnog uznemiravanja na poslu.

Postoji nekoliko pravih i sistematskih studija o radnim uslovima i rodnim odnosima na radnom mestu i uslova rada u privatnim ili javnim preduzećima. Ako želimo analizirati situaciju žena i muškaraca na tržištu rada, ne možemo se osloniti na dva pokazatelja zaposlenosti i nezaposlenosti takođe. Iako su to dve vrlo važna pokazatelja, oni bi trebali biti dopunjeni indikatorima koji mere jesu li postignuti međunarodni standardi u pogledu uslova rada.

Istraživanje koje je Kosovski Centar za rodne studije sproveo pokazuje potrebu za zakonom o seksualnom uznemiravanju na radnom mestu, potrebnim za stvaranje politike protiv seksualnog uznemiravanja, koji je do sada bio ograničen na postojanje dva srodna zakona - Zakon o ravnopravnosti polova i Zakon o suzbijanju diskriminacije, koji se ne može zameniti zakon posvećen seksualnom uznemiravanju.

Ova dva zakona sadrže nekoliko odredbi vezanih o seksualnom uznemiravanju. Na primeru, prema Zakonu o ravnopravnosti polova (član 2.6): "Uznemiravanje i polno uznemiravanje predstavlja polnu diskriminaciju". Nadalje, član 2.7 navodi: "uznemiravanje uključuje bilo koji oblik ponašanja koji za cilj ili predstavlja pretnju ličnom dostojanstvu".

Takođe, u ovom zakonu (član 2.8) daje definiciju polnog uznemiravanja koje "uključuje bilo koji oblik neželjenog seksualnog ponašanja verbalno ili neverbalno, fizički ili simbolično da je u isto vreme cilj ili predstavlja povredu ličnog dostojanstva".

Antidiskriminacijskog zakona u članu 3 / c određuje definiciju uznemiravanja na sledeći način: "Uznemiravanje je diskriminacija, u smislu članka 2a, kada neželjeno ponašanje (uključujući, ali ne ograničavajući se na neželjeno ponašanje seksualnog i / ili psihološke prirode), koje se zasniva na opisu iz člana 2. jedan ili više osnova, ima za svrhu ili učinak narušavanje dostojanstva osobe i stvaranje zastrašujuće, neprijateljske, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivog okruženje, šta određuje ta  osoba ".                                                                                                                                                                         Zakon o ravnopravnosti polova (LGE) na Kosovu ima kaznene odredbe za sve prestupe. U slučaju razrešenja zaposlenika, ako on / ona zahteva primenu ovog zakona ili otkaza sa posla, privremene obustave sa posla, nepravde u vezi sigurnosti na radu, radnih uslova ili priznavanje njegovog / njenog rada, kao posledica njegove / njene tužba za seksualno uznemiravanje ili diskriminaciju na osnovu pola, onda poslodavac može biti kažnjen novčanom kaznom od 5 do 10 hiljada eura,  odgovorna osoba, novčanom kaznom od 1 do 3000 eura (član 16. stav 3. - KAZNENE ODREDBE, LGE) ,

Dakle, iako novi pravni sistem Kosova, usvojen od strane Skupštine Republike Kosova, uzima u obzir međunarodne konvencije i rešenja, kao što je Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, koja je uključena u Ustav Republike Kosovo, još nije prijavljen slučaj na nivou sprovođenja ove Konvencije. Takođe, i pored činjenice da je Kosovo zakonodavstvo jasno definirana polno uznemiravanje na radnom mestu, institucije i organizacije, bilo u privatnom ili javnom sektoru, nisu usvojili politiku koja bi mogla da spreči ovu vrstu uznemiravanja.

Agencija za ravnopravnost polova i kancelarija za dobro upravljanje, ljudska prava, jednake mogućnosti i ravnopravnost polova u kancelarija premijera imaju dužnost da nadgledaju i koordiniraju  sprovođenje zakona i politike protiv seksualnog uznemiravanja u Kosovskim institucijama.

Ali postoji potreba da se poboljša pravni okvir sa boljim zakonima, sa dodatnim propisima ili upravnim smernicama, čak i sa mehanizmima za nadzor i procenu sprovođenja zakona.

 

Prilagođeno iz izveštaja "Percepcija državnih službenika na Kosovu u vezi seksualnog zlostavljanja" Kosovski Centar za rodne studije Priština 2015