O nama

O nama

Podrška za Socijalne Partnerima je projekat finansiran i vođen od strane EU kancelarije na Kosovu, koji sprovodi Inicijativa za Stabilnost Kosova (IKS) u partnerstvu sa Friedrich Ebert fondacijom iz Priština, Kosovskom Privrednom Komorom, Nezavisnim sindikatom metalaca Kosova, Nezavisnim Sindikatom energetike Kosova, Fondacijom ‘’Privada Pau i Solidaritat’’ i Kosovskim Centrom za Rodne Studije.

Projekat isto tako sprovodi i Kosovski Poslovni Savez i UNIA

Ovaj projekat je pokrenut zbog potrebe za poboljšanjem kvaliteta i intenziteta socijalnog dijaloga na Kosovu, namera je da se uspostavi dijalog između radničkih organizacija, organizacije poslodavaca i Vlade (tri socijalna partnera), o pitanjima koja se odnose na rad, zapošljavanja i socijalne zaštitu.

Sve ovo ima za cilj rešavanje nekoliko faktora koji utiču na kvalitet socijalnog dijaloga na Kosovu, kroz proces posredovanja i većeg učešća u razvoju politike na Kosovu.

Opšti cilj ovog projekta je poboljšati funkcijonisanje socijalnog dijaloga, kroz poboljšanje preduslova za kvalitetnu raspravu između socijalnih partnera.

Da bi se postigao ovaj cilj, projekat predviđa niz pod-ciljeva, kao što su razvoj veština i znanja socijalnih partnera u praćenju primene zakona i razvoj industrijskih politika; jačanje administrativnih i upravljačkih kapaciteta socijalnih partnera, podrška organizacijskim reformama socijalnih partnera; Tehnička podrška za dobro funkcionisanje društveno-ekonomskog saveta (DIP).

Ovaj niz ciljeva će se postići kroz nekoliko aktivnosti koje uključuju pružanje ekspertize, treninge, savetovanje, studijskim posetama  drugim zemljama koje su prolazile kroz slične reforme, terenskim posetama kroz praćenje sprovođenja Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu i radnu okolinu, kao i kontinuiranu tehničku podršku.

Očekivani rezultati ovog projekta su efikasno povećanje kapaciteta organizacija radnika i poslodavaca kao i DIP-a; poboljšanje rezultata socijalnog dijaloga; olakšavanje sindikalnih reformi kroz razmenu iskustava s drugim zemljama; poboljšanje efikasnosti primene zakona; pravovremeno informisanje privarnog sektora i radnika o sprovođenju zakona.

Svrha projekta je stvoriti ravnotežu između socijalnih partnera i jačanje socijalnog dijaloga u celini.

Trajanje projekta: 28 meseci