Rinia në Kosovë dhe sindikatat

Rinia në Kosovë dhe sindikatat

Duket se ka shumë supozime mbi përceptimin e të rinjve për sindikatat. Shumica e njerëzve mendojnë se të rinjtë nuk i pëlqejnë ose janë të painteresuar në sindikata. Por ky në...

Roli i sindikatave në marrëdhëniet e punës

Roli i sindikatave në marrëdhëniet e punës

Organizatat sindikale – veçanërisht për të rinjtë – përfaqësojnë një mundësi për t’ju përgjigjur logjikës së individualizimit në shoqëri; ato...

Si t

Si t'i qasen sindikatat të rinjve

Qasje të ndryshme mund të përdorën për të tërhequr anëtarë të rinj. Këto përfshijnë organizimin e konferencave rinore, nxitja e të rinjve për pjesëmarrje në...

Përfitime konkrete nga anëtarësimi në sindikata - lirimet për ata që janë të pajisur me kartela anëtarësie

Në kuadër të projektit "Përkrahje Partnerëve Social", gjashtë printera për ID kartela janë instaluar në gjashtë prej sindikatave më aktive të vendit, konkretisht në...