Rezultatet e projektit

Rezultatet e projektit

Duke vepruar me besimin se projekti PPS do të ndikojë pozitivisht në dialogun social në Kosovë, qëllimet e partnerëve implementues janë paraqitur në vijim:

  • Rritja e kapaciteteve organizative dhe avokuese të sindikatave.
  • Përmirësimi i cilësisë, intensitetit, dhe rezultateve të dialogut social.
  • Rritja e kapaciteteve të Këshillit Ekonomiko Social.
  • Lehtësimi i rocesit të reformimit të sindikatave përmes shkëmbimit të eksperiencës me shtetet e tjera anëtare të BE-së me sindikatat e fuqishme.
  • Përmirësimi i zbatimit të ligjit përmes monitorimit efikas në terren.
  • Informimi më i mirë i punëtorëve dhe i punëdhënësve mbi ligjet në fuqi.
  • Krijimi i organizatat sindikale në sektorin privat.